Brief Fryslân op het juiste spoor

Onze beleidsnota aan de Provincie Fryslân:

 

Aan: Provinciale Staten van  Fryslân

CC: Gedeputeerde Staten van Fryslân

 

Onderwerp: WgSiF-Document: “Fryslân op het juiste Spoor”

 

Leeuwarden 1 februari 2013

 

Geachte Statenleden,

 

Door middel van deze brief willen wij u onze beleidsnota “Fryslân op het juiste spoor” doen toekomen.

 

De Werkgroep Spoor in Friesland (WgSiF) is van mening dat, na het afblazen van de spoorlijn Groningen-Heerenveen, de provincie Fryslân haar best moet doen om een groot deel van de daarmee vrijgevallen RSP-gelden in te zetten ten behoeve van de OV-bereikbaarheid van Fryslân. De voorstellen waarmee het college van Gedeputeerde Staten tot op heden is gekomen zijn een stap in de goede richting, maar benutten nog niet de volle potentie die Fryslân op OV-gebied te bieden heeft.

 

De werkgroep mist een integrale visie op de mogelijkheden om het openbaar vervoer per spoor in Fryslân te verbeteren. Derhalve hebben ondergetekenden zélf een beleidsnota opgesteld: “Fryslân op het juiste spoor”. Deze nota sluit uiteraard nauw aan op de projecten die reeds in gang zijn gezet, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden om het OV in Fryslân naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.

 

Kenmerkend voor onze nota is dat wij uitgaan van een horizon die verder in de tijd ligt. De concessie voor de regionale spoorlijnen loopt af in 2020. In verband met de lange doorlooptijd van infrastructurele maatregelen is het wenselijk om nu al te beginnen met een tijdpad voor maatregelen die pas bij de concessiewisseling in zullen gaan. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het overwegen van elektrificatie van de regionale spoorlijnen, iets wat gezien de verwachte stijging van de brandstofprijzen en het afschaffen van de rode diesel wellicht ook economisch kan zijn: een eenmalige investering die de structurele kosten omlaag brengt.

 

Als financiële dekking voor de in onze beleidsnota voorgestelde maatregelen kijken wij eerst en vooral naar de RSP-gelden die zijn vrijgevallen met het afblazen van de spoorlijn Groningen-Heereveen. Daarnaast adviseren wij om wat betreft de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle in te haken op de landelijke discussie over het opwaarderen van het zogenaamde kernnet met ERTMS-treinbeveiliging en 25kV-bovenleidingsspanning.

 

Hoogachtend,

 

mr. drs. Arthur Kamminga                                        Menno van der Veen

Zelfstandig vervoersontwikkelaar                            Voorzitter Werkgroep Spoor in Friesland