Status Projecten

Verduurzaming van de Noordelijke Nevenlijnen

20-12-2016 – In 2021 loopt de huidige spoorconcessie af en wordt er een nieuwe gestart. Het reeds gepubliceerde Programma van Eisen (PvE) biedt enorm veel mogelijkheden voor een beter openbaar vervoer, maar volgens de Werkgroep Spoor in Friesland kan dit nóg beter door, onder andere, elektrificatie van de Noordelijke Nevenlijnen. Er zijn nog een aantal varianten om te verduurzamen als (Bio-)LNG en Waterstof. In het aankomende definitieve besluit van PvE (medio April 2017), zal duidelijk worden waar de Provincies Friesland en Groningen uiteindelijk voor zullen kiezen.

 

Vertunnelen overweg “de Schrans”

25-6-2016 – De Gemeente Leeuwarden bleef halsstarrig volhouden dat een tunnel op “de Schrans” niet in het straatbeeld zou passen. Enige tijd geleden werd er bekend gemaakt dat er Rijkssubsidies beschikbaar zijn om overwegen in Nederland veiliger te maken. Buurt Provincie Groningen heeft stad Groningen daar als eerste dankbaar gebruik van laten maken, om de overweg aan de Paterswoldseweg te “vertunnelen.” Een aantal politieke partijen in stad Leeuwarden hebben inmiddels kennis genomen van de ondernomen actie van stad Groningen en willen dat er een nieuw onderzoek naar een drietal “nieuw” aangeboden varianten komt, om zo de overweg op “de Schrans alsnog te kunnen vertunnelen.

 

Behoud wisselcomplex sporen 5/6 station Leeuwarden

25-5-2016 – In het Project ESGL is vastgesteld dat het beter was om het wisselcomplex sporen 5/6 te Leeuwarden te verwijderen, en perron 5B te verbreden en om te nummeren in perron 6. Echter is er geen rekening gehouden met de vele treinbewegingen in een DRGL bij de vervoerder. Daarnaast heeft deze ook nog dagelijks de benodigde rangeerbewegingen (10-12x p/d) die daar bovenop komen.  Ook bij calamiteiten is het behoud van cruciaal belang. Verder neemt het verwijderen van het wisselcomplex ook nog de mogelijkheid weg om in de toekomst treinen te kunnen laten doorrijden vanuit bijvoorbeeld Sneek naar Groningen weg. Een aantal partijen willen dat het wisselcomplex word behouden, en dat er een tunnel op “de Schrans” gerealiseerd word. De realisatie van de tunnel, zou naast Project ESGL ingezet kunnen worden, om dit project zo weinig mogelijk te frustreren en om zo verder uitstel te voorkomen.

 

Upgrade Aansluiting Nevenlijnen Friesland:

26-2-2014 – Onze visie van de “Upgrade Aansluiting Nevenlijnen Friesland” bevind zich in een onderzoeksfase bij de Provincie Friesland.

 

 

Spoorlijn Leeuwarden – Zwolle:

Station Werpsterhoeke:

18-9-2013 – De vraag was vanuit de Friese overheid of het station Werpsterhoek  de wijk Zuidlanden & het Transferium zou gaan maken of andersom (aantrekken van bewoners / bedrijven). Echter is uit gezamelijk onderzoek in de Randstad gebleken dat: De bouw van een station juist extra uitwerkingskracht heeft om een wijk / werkgebied aantrekkelijker te maken, en dit zal dus ook voor station Werpsterhoek gaan gelden. De aanvang van de bouw van het station Werpsterhoek zal  niet al te lang meer op zich laten wachten en de eerste schop zal over een niet al te lang termijn de grond in gaan. Er is aangegeven om tijdens Leeuwarden CH2018 een noodperron aan te leggen om de gasten voor dit evenement te ontvangen / verder te vervoeren na het parkeren van hun auto op een geïmproviseerde parkeerplaats.

 

 

Opening Werpsterhoeke blijft onbekend

7-11-2015 – Dat het station er komt, is inmiddels zeker. “Wanneer het klaar moet zijn, is nog niet vastgesteld”, zegt gemeentelijk projectleider Feiko de Boer. Er staan nieuwe gesprekken op stapel tussen Leeuwarden, de provincie en de NS. Mogelijk kan dan een bouwdatum worden geprikt. Aan de gemeente Leeuwarden zal het in ieder geval niet liggen, zij wil de omgeving voor 2017 helemaal hebben heringericht, zodat er geen enkel excuus meer is om het station niet te laten bouwen. De belangrijkste ingreep met de benodigde werkzaamheden zijn gestart, en bestaat uit de aanleg van twee tunnels. Een zuidelijke doorgang voor auto’s en een noordelijke route voor fietsers en voetgangers. Hier tussenin moet het station verrijzen. Het station zal na voltooiing de definitief aangegeven naam dragen van Leeuwarden – Werpsterhoeke (Afkorting: Lww). Er is voor een extra E toevoeging gekozen om de naam meer een Friese inslag te geven.

 

Spoorknooppunt “Herfte”

 

Dit spoorknooppunt gaat verder onder de titel “Project Spoorscharnier Zwolle.” Voor dit project is ruim €225Mln uitgetrokken door de overheid. Om dit capaciteitsknelpunt op te lossen heeft ProRail een Alternatievenstudie uitgevoerd in nauwe samenwerking met IenM, de noordelijke provincies, Overijssel en de vervoerders NS en Arriva. Op basis van deze studie heeft op 17 december 2013 de staatssecretaris van IenM samen met de gedeputeerden van Noord-Nederland en Overijssel gekozen voor een alternatief waarbij 2 extra sporen zullen worden gerealiseerd tussen Zwolle en aansluiting Herfte, inclusief een ongelijkvloerse kruising > Dive Under.

 

*Pas na aanpassing van Spoorscharnier Zwolle, zal de reistijd voor Friesland nog verder gereduceerd kunnen worden.

 

Oplevering: 2021 (totale project) Bron: MIRT 2015 (los document) I&M, ProRail, Provincie Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel

 

Reistijd Reductie voor de Friese treinen en toch verlies:

 1-9-2016 – In Zwolle is de wachttijd voor de Friese treinen door technische omstandig heden en tijdstip van vertrek van de andere treinen, een hekel struikel blok voor de Friese reizigers. De Provincie is na veel overleg met de NS en ProRail overeengekomen dat er verandering in komt. De indeling van vertrek gaat er anders uitzien waarmee de Friese treinen eerder vertrekken. Hiermee ontstaat een reistijd reductie (lees wachttijd) van 3 minuten te Zwolle. Echter kent deze reistijd reductie ook een keerzijde;  Per DRGL 2018 zou deze reistijd reductie in gaan maar tegelijkertijd is er voor de IC Leeuwarden – Rotterdam Centraal een extra haltering te Meppel bijgekomen > weg reistijd reductie!

 

Tweede IC / Vierde trein / Extra trein Leeuwarden Zwolle (-Randstad)

6-11-2016 – De extra trein Leeuwarden – Zwolle (lees 4e trein) die officieel per 2012 in dienst zou gaan, is meerdere malen uitgesteld. Per toerbeurt hebben zowel NS als ProRail wel een varia aan excuses om de trein nog verder uit te stellen. Volgens NS (April 2016) zou het netwerk niet geschikt zijn om meerdere en/of langere treinen op het traject te laten rijden inverband met de stroomafname van de treinen. Hierdoor zouden problemen kunnen ontstaan middels overbelasting etc. etc. Na aandringen van Provincie Friesland en diverse andere partijen, om dit dan toch eens in de praktijk te testen, zijn er tijdens het Oerol festival en Luchtmacht Dagen 2016 “Prik testen” gedaan. Volgens NS en ProRail, zou het in de praktijk (ondanks het slagen van de “Prik test”) écht niet mogelijk zijn om meerdere en/of langere treinen te laten rijden in de DRGL 2017 conform afspraak en contract.

Na veel touw getrek met NS en ProRail en het zoeken naar Financiën, is het Provincie Fryslân dan toch gelukt om in 2017 het schakelstation te Heerenveen te laten ombouwen tot onderstation. Daarnaast worden in ditzelfde project, langs de lijn nog eens vier schakelstations voorzien van een extra transformator. Echter heeft de NS gesteld, dat ondanks de aanpassingen de inzet van een vierde trein nog steeds niet gegarandeerd is.  Rede voor de Werkgroep Spoor om een “Brandbrief” naar de Tweede Kamer te sturen. Een aantal commissie leden van IenM hebben naar aanleiding van deze “Brandbrief” een aantal schriftelijke vragen gesteld aan Staatssecretaris, deze zullen op 20-12-2016 behandeld en beantwoord worden.

 

Na lang wachten, staan de schriftelijke vragen met antwoorden dan uiteindelijk toch online, met onderstand als resultaat:

26-3-2017 – NS en Fryslân hebben afspraken over de extra intercity gemaakt met het voorbehoud dat de infrastructuur dit zou kunnen faciliteren. Strikt genomen kan de infrastructuur een tweede intercity aan, maar niet met het type treinen dat NS kan inzetten. Alle betrokken partijen zouden het liefst in december 2016 de tweede Intercity opnemen in de dienstregeling 2017, zoals afgesproken. De werkzaamheden zullen naar verwachting Oktober 2017 gereed zijn, streef jaar voor het ingebruikname is (voorlopig) gezet op Dienstregeling 2018 (december 2017).  Word vervolgd….

 

 

 

Spoorlijn Leeuwarden – Groningen-Bremen (-Hamburg)

 

Project ESGL aanvang dienstregeling per 2020!!

20-12-2016 – Er zijn hier sléchts een paar goede ideeën in gang gezet middels het reeds bestaande Project “ESGL” (Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden). Station Leeuwarden-Achter de hoven zal gesaneerd (weggehaald) worden. De snelheid op het trajectdeel Leeuwarden – Feanwâlden gaat naar 130Km/pu. De perrons van stations Leeuwarden-Camminghaburen, Hurdegaryp,Feanwâlden,Westereen & Bûtenpost zullen worden verlengt. Voor de veiligheid worden overweg te Hurdegaryp (Rijksweg) en Paterswoldseweg (te Gn) vertunneld. Vertunneling van overweg “de Schrans” te Leeuwarden laat nog op zich wachten. Over het laatste stuk verdubbeling tussen Leeuwarden-Camminghaburen en Veenwouden is nog niks over bekend.  Jl. is er nog voor gekozen om in de toekomst de sneltreinen door te trekken naar Groningen – Europapark. Daarnaast loopt er vanuit de Friese en Groningse politiek een verzoek, om deze treinen toch door te trekken naar Leer/Bremen.

 

 

Project HLG:

18-8-2015 – In status voor kennis aangenomen bij Provincie Friesland en Groningen

 

 

Spoorlijn Leeuwarden – Harlingen:

12-5-2016 – Er loopt een studie naar het verhogen van de baanvaksnelheid van 100  naar 140 km/uur. Partiële verdubbeling tussen Dronrijp en Franeker (6 Km) gaat door het (astronomisch) hoge bedrag van €39mln (ProRail berekening) niet door. Doordat deze beide stations een matig aantal in/uitstappers per dag kent, word naarstig gezocht naar een passende oplossing. Een mogelijke oplossing zou kunnen gevonden worden in het alternerend halteren te Deinum en Dronrijp. Wat het uiteindelijke besluit zal worden, is in afwachting.

 

 

Spoorlijn Leeuwarden – Sneek – Stavoren:

2-11-22016 – Voor de lijn Leeuwarden – Sneek komt er tijdens de spits een kwartierdienstregeling per ingang DRGL2018. Er zou buiten de spits dan één trein p/u komen te vervallen, echter zullen de betreffende gemeenten en reizigersorganisaties daar niet mee akkoord gaan.  Ook voor deze lijn, loopt er nog een studie naar een snelheidsverhoging van 100Km/uur naar 140Km/uur.

 

 

Goederenvervoer Rail Terminal Friesland (Lw):

9-12-2016 – Het RTF terrein aan de Marshallweg heeft de status te koop / te huur aangemeten gekregen. Extra opmerkelijk is nog te benoemen: Aan de zuid-as van Leeuwarden (haak om) ter hoogte waar het Transferium gebouwd gaat worden, extra ruimte is gereserveerd. Dit zou ter hoogte zijn van de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle en het v.Harinxma kanaal. Toch een Tri-modale of Synchromodale Terminal?! Wij zijn erg benieuwd!!

 

 

HSL Noord 2 varianten:

1-6-2016 – Status n.n.b